Adatkezelési tájékoztató

 1. Kezdőlap
 2. Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

kertfelujitok.hu

1. Bevezetés

2018. május 25-én életbe lép az Európai Unió által elfogadott, a természetes személyeknek a személyes adatok védelméről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a GDPR.

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy bemutassa jelen weboldal üzemeltetője a GreenSol Trade Kft (továbbiakban úgy is, mint „Adatkezelő”, vagy „Szolgáltató”) által követett és alkalmazott és ránézve irányadónak tekintett adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket, elveket, az adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

1.1 Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 2. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 3. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 4. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

1.2 A tájékoztató hatálya

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a kertfelujitok.hu webcímen elérhető honlaphoz (a továbbiakban: „Honlap”) és a Szolgáltató kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Honlapon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a honlapokon található hivatkozás vezet. A tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az Érintett a honlapról értesült.

1.3 A tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására. A módosított Adatkezelési tájékoztató a honlapon kerül közzétételre. Az Érintett a honlapra történő belépéssel elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit.

2. Fogalmak

Az Adatkezelési tájékoztatóban előforduló szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

2.1. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2.2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

2.3. Személyes adat vagy adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

2.4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

2.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

2.6. Érintett: az a természetes személy, aki személyes adatát bocsátja, vagy akinek személyes adatát bocsátják az Adatkezelő rendelkezésére.

2.7. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.8. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

2.9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.11. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

2.12.Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

2.13. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2.14. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.15. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

2.16. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval.

2.17. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

2.18. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

2.19. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

3. Adatkezelési alapelvek:

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

4. Adatkezelő:

Név: GreenSol Trade Kft
Székhely: 1182 Budapest, Beremend utca 46.
Cégjegyzékszám: 01-09-188656
Adószám: 24911038-2-43
Telefon: +36 20 9 720120
E-mail: info@kertfelujitok.hu
Korábbi adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-82113-114-115/2014),

A GDPR 37. cikke alapján Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért adatvédelmi kérdésekben központi elérhetőségeinken érdeklődhet.

5. Adatfeldolgozók:

5.1 Tárhely szolgáltató

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42
Telefon szám: +36 1 789 2789
e-mail: support@tarhely.eu

5.2 Bankkártyás fizetési szolgáltató

Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
Adószám: 25353192-2-43
Telefon: +36 1 464 7099
e-mail: adatvedelem@barion.com

Az adatfeldolgozó közreműködik a bankkártyás fizetés lebonyolításában. Ennek során kezeli azokat az adatokat, melyek a fizetés lebonyolításához szükségesek, így hozzájut a bankkártya adatokhoz ( név,bankkártya szám, lejárat), a vásárlási adatokhoz (vásárlás összege, kosár tartalma), fizetési tranzakciós adatokhoz.

5.3 Áruszállítással kapcsolatos adatfeldolgozó

Pannon XP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Székhely: 1183 Budapest, Akadály utca 15.
Cégjegyzékszám: 01-09-904082
Adószám: 14443103-2-43
Telefon: +36207733399
e-mail: info@pannonxp.hu

Az Adatfeldolgozó közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét, telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

5.4 Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozó

Octonull Kft
Székhely: 1085. Bp József krt 74. 1/6.
Cégjegyzékszám: 01-09-1981177
Adószám: 25073364-2-42
e-mail: hello@billingo.hu

Az adatfeldolgozó felhő alapú számlázási rendszerét használjuk, így adatfeldolgozó közreműködik a számviteli bizonylatok elkészítésében. Ennek során kezeli a számla készítéssel összefüggő személyes adatokat. (név, cím, vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, ára)

5.5 Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozó

Empeg Bt
Székhely: 1183.Bp Krúdy Gyula utca 19.
Cégjegyzékszám: 01-06-514278
Adószám: 29064526-1-43
e-mail: horgos.monika@empeg.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

5.6 Hirdetéssel kapcsolatos adatfeldolgozó

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a internetes reklámtevékenység végzésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a reklámtevékenység végzéséhez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

Czeiner Dóra E.V.
Székhely: 1156. Bp. Sárfű utca 3 9/27.
e-mail: dora.profikonline@gmail.com
telefon: +36 70 625 5482

Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-09-861726
Adószám: 13561677-2-41

Facebook Ireland Limited

Székhely: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
Cégjegyzék szám: 462932
www.facebook.com
Telefon: + 353 1 5530588

6. Kezelt személyes adatok köre, jogalapja, célja, időtartama

6.1 Honlap látogatása

Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk minőségének ellenőrzése és javítása.
Adatkezelés jogalapja: Társaságunk jogos érdeke.
Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, a látogató által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.
Időtartama: 2 év
Érintettek köre: Czeiner Dóra, Google Analytics, Facebook

A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.). Részletes információ a Google Analytics működéséről itt: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

6.2 Ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel, regisztráció

Adatkezelés célja:kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás lehetőségének megteremtése, árajánlat készítéshez szükséges információk kérése, információ nyújtás szolgáltatásainkról, termékeinkről.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A Honlapon történő üzenetküldés esetén a hozzájárulást az üzenet megküldését megelőzően checkbox kipipálásával adja meg. A Facebookon történő üzenetküldés esetén az Érintett az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Facebook profiljában megadott, nyilvános személyes adatait (név, profilkép) megismerje. A hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül visszavonható. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek.

Érintettek köre: a honlapon kapcsolat felvételt kezdeményező látogatók.
Kezelt adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám, tárgy, facebook profilban szereplő nyilvános adatok.
Adatkezelés időtartama: A regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

6.3 Megrendelések feldolgozása, számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Jogalap: A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].
Kezelt adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási címe, postázási címe, a vevő megjegyzése, a megvásárolt termékek adatai (megnevezés, mennyiség, ár).
Időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.  (a megrendelés évének utolsó napjától számítva).
Érintettek köre: Oktonull, Barion, Könyvelés

6.4 Áruszállítás

Az adatkezelés célja: A megrendelt termék szállítása.
Jogalap: A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]
Kezelt adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási címe, postázási címe, a vevő megjegyzése, a megvásárolt termékek adatai.
Időtartama: A kiszállítást követő év végéig.
Érintettek köre: PannonXp Kft (adatfeldolgozó)

6.5 Garanciális ügyintézés

Az adatkezelés célja: garanciális ügyintézés elvégzése.
Kezelt adatok: Megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma, panasz tartalma
Időtartama: A fogyasztó védelmi törvény alapján 5 évig kell megőrizni
Adatkezelés jogalapja: A garanciális ügyintézés kezdeményezése a vásárló önkéntes döntése, de a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kötelesek vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

6.6 A Hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: hozzájárulás bizonyíthatósága
Adatkezelés jogalapja: A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]
Kezelt adatok köre: hozzájárulás időpontja, Érintett IP címe
Időtartama: A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

6.7 Marketing célú adatkezelések

6.7.1 Hírlevéllel, direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: az érdeklődők számára hasznos információk, termékismertetők küldése
Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A hozzájárulást a feliratkozást megelőzően a checkbox kipipálásával adja meg az Adatkezelő számára.
Kezelt adatok köre: Név, email cím
Időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Érintettek: a weboldalon regisztráló felhasználók

6.7.2 Remarketing

Az adatkezelés célja: a honlap felhasználóinak testreszabott hirdetések megjelenítése, a visszatérő látogatóknak célzott tartalom megjelenítése.
Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A hozzájárulást az Érintett a honlap látogatásakor megjelenő cookie tájékoztató elfogadásával adja meg.
Kezelt adatok köre: A cookie tájékoztatóban ismertetett cookik által kezelt adatok.
Időtartama: Az adott cookiek adattárolási időtartama:

Google általános cookie tájékoztató:
https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

6.8 További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

7. Cookie (süti) tájékoztatás

7.1 Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a webszerver küld a látogató böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a látogató eszköze tárol, ezzel a látogató azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

7.2 A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.A honlapra látogatók a felugró sávon megjelenő cookie tájékoztatás elfogadásával engedélyezhetik az Adatkezelő részére a cookik használatát.

7.3 A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Analytics

Adatkezelőként a Google Analytics programot elsősorban statisztikák előállításához használjuk, többek között mérjük vele tevékenységünk eredményességét. A program használatával főként arról szerzünk információt, hogy hány látogató kereste fel honlapunkat, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a honlapon. A cookie élettartama 14 hónap, ezen időtartam elteltével a cookie automatikusan törlésre kerül.

Google Remarketing

Adatkezelőként a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjtjük. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a hirdetéseinkkel találkozzanak. A Google Remarketing programot igénybe vesszük online hirdetéseinkhez. A hirdetéseket külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google AdWords konverziókövetés

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy mérni tudjuk az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt az AdWords a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Facebook Pixel

Facebook pixelt használunk a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, egyéni célközönség létrehozása céljából. A Facebook pixel a Weboldal forráskódjába elhelyezett kódrészlet, melynek alkalmazásával a Facebook lehetőséget kap arra, hogy a felhasználók tevekénységet a Weboldalon nyomon kövesse cookie használatával. Segítségével olyan felhasználók számára jeleníthetjük meg a hirdetést, akiket érdekelhetnek a szolgáltatások, vagyis optimalizálni tudjuk a hirdetések megjelenítését. A Facebook pixel segítségével készült remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Addthis cookie-k

Ezen cookie-k a Weboldal tartalmának megosztását, lájkolását teszik lehetővé, valamint a megosztások statisztikai analitikáját biztosítják.

Funkcionális cookie-k (munkamenet sütik)

Ezen sütik a Weboldal megjelenítéséért, funkcionalitásáért felelnek, egy munkamenetre szólnak. Letiltásukkal a Weboldal egyes funkciói nem, vagy korlátozottan érhetők el.

A fenti sütik alkalmazásának célja a Weboldal funkcionalitásának biztosítása, az oldal látogatottság mérése, forgalmi analitikai készítése anonimizált látogatottsági adatok gyűjtésével. Ezen adatok alapján az Érintett sem közvetlen, sem közvetett módon nem azonosítható.

7.4 Cookie-k törlése

A cookie-kat a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja az adott böngésző adatvédelmi beállításai között. Ehhez segítséget az alábbi linkeken talál:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla:https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari:https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647

8. Az Érintettek jogai

8.1. Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatai kezeléséről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó személyéről, panasz benyújtás jogáról az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen.

Adatkezelő a tájékoztatást díjmentesen biztosítja az Érintett részére. Amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő jogosult ésszerű költségtérítést kérni.

A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 10. pont tartalmazza.

A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül a kérelem jogosságát megvizsgálja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel.

8.3. Törléshez való jog

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

 • az adatkezelés jogellenes;
 • az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelésére az Érintett törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben az Érintett adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.

A kérelmet a 10. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

a.) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b.) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c.) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d.) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A kérelmet a 10. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

8.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton).

A kérelmet a 10. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

8.6.Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén).

Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 10. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

9. Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

10. Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:

Email: info@kertfelujitok.hu
Posta cím: 1182 Budapest, Beremend utca 46.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 25 napon belül teljesíti a kérelmet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel. Írásbeli értesítést az Adatkezelő kizárólag a kérelem elutasítása esetén küld az Érintettnek, kivéve 8.1. pontban foglalt kérelmek.

Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

11. Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük haladéktalanul jelezze a 9. pontban megjelölt elérhetőségeken. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

12. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

13. Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása

Az Érintettek a Honlap használatával jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják. Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.

Hatályos: 2018. május 25-től.

Letölthető hatályos adatkezelési tájékoztató (pdf)

Menü